Categories:

  วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เรื่อง การบริการจัดหางานที่มีประสิทธิภาพในอาเซียน : ความท้าทายของเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารกรมการจัดหางาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร

            การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันมุมมอง ประสบการณ์ของหน่วยงานภาครัฐในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้กับการให้บริการจัดหางานเพื่อให้มีความทันสมัยและสอดรับกับโลกแห่งการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังสถานการณ์ COVID-19 รวมถึงมุมมอง ประสบการณ์ และข้อเสนอแนะของภาคประชาสังคมและภาคเอกชนต่อนโยบายภาครัฐ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนจากกรมการจัดหางานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คณะผู้แทนเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน ผู้แทนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ/ ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนจากสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

Tags:

Comments are closed