Categories:

การไปทํางานต่างประเทศ. โดย กรมการจัดหางาน. กระทรวงแรงงาน.
เพื่อผู้สนใจจะไปทำงานเมืองนอก. อ่านก่อนแล้วค่อยตัดสินใจ. งานเมืองนอกไม่ทําไม่ตาย.

Tags:

Comments are closed